پرده های لور دراپه

#پرده_لوردراپه

اين نوع #پرده از قطعه هاي#پارچه به عرض ۹ و يا ۱۳ سانتيمتري که به صورت#عمودي در کنار هم قرار ميگيرند تشکيل مي شود و مکانيزم حرکت آن

به طرفين يا وسط يا يک طرف (چپ يا راست) مي باشد. يعني موقع ديد فضاي بيرون مي توانيم#پرده را در جهت دلخواه هدايت کنيم.

مزاياي #پرده_لوردراپه:

قابل شستشو مي باشد.

عبور نور به ميزان دلخواه به داخل#اتاق يا#محل_کار

وجود طرح ها و رنگ هاي متنوع