چگونه پارچه با کیفیت را تشخیص دهیم؟

چگونه پارچه با کیفیت را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص پارچه با کیفیت ابتدا به بافت آن نگاه کنید که دارای بافت طبیعی و یکدست باشد.

لبه پارچه را در دست خود بمالید ببینید تا چه حد

چروک می شود آیا نیاز به اتو کردن مداوم دارد يا خير؟

به طرح پارچه نگاه کنید که طرح ،تکراری وقدیمی

نداشته باشد!