" />

نوار سرب چه تاثیری در نمای پرده دارد؟

نوار سرب چه تاثیری در نمای پرده دارد؟

 

نوار_سرب که همانند زنجیری از ساچمه های فلزی که با روکشی نخی پوشانده شده

وسنگینی و سبکی ان بستگی به وزن ساچمه های بکار رفته در ان است که هرچه نوار سرب

سنگین تر باشد تاثیر بهتری در کشیدگی و صافی قاب حریر ایفا میکند . همچنین نوار سرب

نمای کلی کار را منطم تر میکند به شکلی که به راحتی میتوانیم به حریر فورم مورد نطر را داد.