نوار سرب چه تاثیری در نمای پرده دارد؟

نوار سرب چه تاثیری در نمای پرده دارد؟

 

نوار سرب که همانند زنجیری است که از ساچمه های فلزی که با روکشی نخی پوشانده شده

وسنگینی و سبکی ان بستگی به وزن ساچمه های بکار رفته در ان است که هرچه نوار سرب

سنگین تر باشد تاثیر بهتری در کشیدگی و صافی قاب حریر ایفا میکند . همچنین نوار سرب

نمای کلی کار را منطم تر می کند به شکلی که به راحتی میتوان به حریر فورم مورد نظر را داد.


با به کارگیری نوار سرب درپاین پرده های حریر که مدل پلیسه دوخته شده پرده شما بسیار خوش

فرم و زیبا خواهد بود .