پرده باندچه نوع پرده ای است؟

پرده باندچه نوع پرده ای است؟

 

پرده های باند به لحاظ مواد اولیه ونوع حرکت تقریبا مانند پرده سیلوئت می باشنداما به لحاظ بافت تیغهه ها افقی موازی از نوع

 

 

پارچه می باشدکه از یک طرف به نوعی پارچه توری شکل متصل شده از طرف دیگر به باندهای باریک پاچه ای به دلیل وجود

 

 

همین باندهای پارچه ای به این نوع پرده باند می گویند.گفتنی است موقعی که پرده وضعیت سایه روشن قرار دارد پشت پرده حالت

 

 

 یک پارجه توری را به خود می گیرد که امکان دید بیرون را به مصرف کننده می دهد و نمایش پرده نیز به صورت مربع مستطیل های زیبا

 

 

که به پرده ومحیط جذابیت خاص می دهد و در وضعیتی که نیا به دید بیرون و عبور نورنمی باشد پرده باند درحالتی قرار مگیردکه

 

 

تیغه های پارچه ای موازی کنار هم قرار می گیرند و نمایش پارچه یک تیکه را دارند در این حالت نیز باندهای پارچه ای به صورت عمودی

 

 

در جاهای مختلف پرده قرار دارند و تیغه های پارچه ای موازی تشکیل اشکالی مستطیل شکل ذر پرده می دهند .

 

 

منبع راد پرده